Adatkezelési tájékoztató

Kedves Vendégeink!
Kérjük, figyelmesen olvassák el az alábbiakat:

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a Földiák Éva egyéni vállalkozó, és Harangozó Tímea egyéni vállalkozó által a 1085 Budapest, Üllői út 6.sz., 2040 Budaörs, Károly király utca 13. alatt üzemeltetett Getfitfast Speedfitness stúdiókat (a továbbiakban:Getfitfast) működése során az adatkezelést, ezáltal megvalósítva a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő üzleti eljárást.

A Getfitfast kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Getfitfast az alábbiakban tájékoztatja Vendégeit az adatkezelést érintő minden, az Infotv.-ben meghatározott lényeges tényről:

  1. AZ ADATKEZELŐ:

A Stúdióban történő személyes regisztráció során felvett adatok kezelője:
1.1. A Kálvin téri Stúdióban (1085 Budapest, Üllői út 6.) felvett adatokat illetően az Földiák Éva egyéni vállalkozó
1.2. A Budaörsi Stúdióban (2040Budaörs, Károly király utca 13.)
Harangozó Tímea egyéni vállalkozó

  1. A KEZELT ADATOK KÖRE:

2.1. A Stúdiókban történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, születési idő, lakcím, telefonszám (kötelező adatok), továbbá e-mail cím (opcionális adat).

A Getfitfast jelen Szabályzatban foglalt adatkezelése a Vendég által megadott összes adatra kiterjed.

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: a Vendégek saját hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) a) pont).

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

4.1. A Stúdiókban történő személyes regisztráció során felvett adatok tekintetében az adatkezelés célja kettős:
Egyrészről és elsődlegesen az adatkezelés célja a Getfitfast szolgáltatásainak megfelelő biztonsági és minőségi standardok melletti nyújtása. E körben a név, a lakcím, a születési idő megadása. A telefonszám megadása a vendéggel történő, esetlegesen szükségessé váló azonnali kapcsolatfelvétel (például elveszített bérlet, illetéktelen személy általi belépés gyanúja, stb.) biztosítása érdekében szükséges.
Az adatokat az adatkezelő a kizárólag a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben, a személyes adatok védelméről szóló törvénynek és az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően bizalmasan kezeli; azokat harmadik személy vagy szervezet részére nem adja ki, illetőleg nem teszi hozzáférhetővé.

A sportszolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, a szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, valamint a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges internetes felhasználó fiókszolgáltatás nyújtása, továbbá a kapcsolattartás.

4.2 Ki az adatkezelő és ki az adatfeldolgozó személye?

Adatkezelőként kizárólag Földiák Éva, és Harangozó Tímea jár el és ezzel kapcsolatban adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

4.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

A honlapunkon, azaz www.getfit-fast.hu történt regisztráció vagy személyesen a Stúdióinkban történt önkéntes hozzájárulás. [Infotv. 5.§ (1) a)]

4.4. Milyen adatokat kezelnek rólam?

Az Ön vezetéknevét és keresztnevét, születési helyét és idejét, az Ön elektronikus levélcímét (e-mail) és mobiltelefonszámát.

4.5. Meddig kezelik ezeket az adataimat?

Az Ön adatait Stúdióink mindaddig kezelik, ameddig Ön fenntartja a felhasználói felületét. Amennyiben úgy dönt, töröljük az Ön személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy az adatainak törlése esetén megszűnik az Ön felülete.

  1. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE, KEZELÉSÉRE ÉS FELDOLGOZÁSÁRA JOGOSULTAK:

Az adatok megismerésére, kezelésére és feldolgozására kizárólag az 1. pont szerinti adatkezelő társaságok – az ott meghatározott adatok tekintetében –, illetőleg erre felhatalmazott alkalmazottaik jogosultak.
A Getfitfast az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy vagy személyek számára – a hatályos jogszabályokban előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítja.
A kezelt személyes adatok biztonságos tárolása érdekében, valamint jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Getfitfast megteszi a megfelelő intézkedéseket.
Az Getfitfast tudomással rendelkezik arról, hogy az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

  1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

6.1. A Stúdiókban történő személyes regisztráció során felvett adatok tekintetében: ha a Vendég nem kívánja többet igénybe venni a  szolgáltatásainkat, de kifejezetten nem kéri az adatai törlését, a Getfitfast a Vendég és a közte lévő jogviszony megszűnését (pl. bérlet lejártát) követő 5 éven belül törli a Vendég személyes adatait. A kitöltött regisztrációs adatlapokat a Getfitfast 6 hónapig őrzi meg.

  1. A VENDÉGEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAIA 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről Vendégeinket egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Az Getfitfast tájékoztatása kiterjed a Vendég adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Getfitfast kötelezettséget vállal arra, hogy a Vendégek bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé internetes honlapján, amelyben tájékoztatást ad az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Getfitfast felhívja a Vendég figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Getfitfast az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Vendéget tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Vendégnek joga van arra, hogy tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakóhelyéről vagy székhelyéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Getfitfast rendelkezésére áll, a személyes adatot az Getfitfast helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Vendég kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A megadott személyes adatok törlését a Vendég bármikor kérheti az Oxygen-től, azzal a következménnyel azonban, hogy a Központ szolgáltatásai Getfitfast-Szabályzat 2. pontjában rögzített személyes adatok megadása nélkül, illetve törlésüket követően nem vehetők igénybe.

  1. A VENDÉG JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy ha bármilyen okból úgy érzik, hogy a Getfitfast megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Mindenki, aki úgy véli, hogy a Getfitfast adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Getfitfast a Vendég adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

A Vendégel szemben a Getfitfast felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Getfitfast mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

  1. EGYEBEK

A Getfitfast fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az adatokat minden esetben az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján kezeli.

A Getfitfast kötelezi magát, hogygondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Getfitfast ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Szabályzat kialakításakor a Getfitfast különös tekintettel vette figyelembe az Infotv., továbbá az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

A Szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Getfitfast az alábbiakban rögzített, személyes adatokra vonatkozó követelményekre is figyelemmel van a gépi feldolgozás során:
az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan
hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

  1. Cookie tájékoztatás

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat – tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg – önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

A hálózat világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. A TremoloWeb Kft. az ilyen, a fent említett, személyes adatot már nem tartalmazó anonim azonosítókat- a többi szolgáltatóhoz hasonlóan – abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint kényelmesebbé tegye a honlap egyes szolgáltatásait.

A cookie-k használatára azért van szükség, hogy a felhasználói élményt az oldal használata során javítsuk. Néhány ilyen, általunk használt cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi cookie-k, amelyek egy időszakosan megjelenő tartalomhoz kapcsolódnak, és az adott időszak ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

Néhány speciális szolgáltatás, például a hibás űrlap kitöltés során helyesen megadott adatok megjegyzése, hogy így a felhasználónak ne kelljen ismét begépelnie a helyes adatokat, ez a szolgáltatás nem működhetne ezek nélkül a cookie-k nélkül. Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során. Mérik, hogy hány ember, milyen időtartományban, milyen földrajzi helyről tekinti meg a honlapot, azért, hogy biztosítani tudjuk a honlapunk optimális teljesítményéhez szükséges kapacitást. Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják honlapunkat, hogy tovább fejleszthessük a felhasználói élményt. Amennyiben a cookie-k (sütik) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, abban az esetben kérjük, hagyja el a TremoloWeb Kft. honlapját, vagy a cookie-k elhelyezését korlátozhatja vagy tilthatja a saját böngészőjében elvégzett beállításokkal. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Ha látogatása során Ön mellőzi a cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a néhány funkció és oldal egyes elemei nem fognak az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található “Súgó” menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Földiák Éva, Harangozó Tímea

Adatkezelők